Wat gerealiseerd?


Lokaalbelang doet geen loze beloften! Het verkiezingsprogramma 2010 is voor ruim 90% verwezenlijkt!

PROGRAMMA PUNTEN

WEL

NIET

Nemen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wethouder geleverd.
Tegengaan van te ruime begrotingen. Begroting aangepast en transparanter.
Inwoners vroegtijdig en actief betrekken bij beleidsvorming. Inspraakwerkgroepen Steun Burgerinitiatief.
Informatievoorziening naar de inwoners. Gemeentepagina en meer digitale stukken.
Website toegankelijker. Betere zoekmachine.
Doorontwikkeling E gemeente. Eerste gemeente van Nederland in de Cloud.
Collegecontacten met de kernen. Wijktafels,wijkwethouders en buurtbezoeken.
Klantvriendelijkheid. Complimenten via “Waar Staat je gemeente”.
Klantgerichte dienstverlening. Koploperprijs van Kamer van Koophandel, Digitaal loket, Bezoek op afspraak.
Kernbudgetten (Nog) niet gelukt.
Geen belasting verhogingen. Afvalheffing lager en OZB alleen inflatiecorrectie.
Herindeling Meerwaarde nog niet aangetoond.
Geen gefaseerde herindeling. Niet geschied.
Raadgevend referendum over fusie. (Nog) niet gebeurd
Wel samenwerken. WMO met DongemondJeugdwet incl. Breda.
Eigen taak Dorpsraden. Alleen Dussen. Burgers vroegtijdig betrokken.
Sport als speerpunt. Sportnota, Kunstgras N’dijk en Koz. Boys.
Openbaarheid van bestuur. Gemeentepagina enalle stukken op de site.
Geen achterkamertjes politiek. Slechts één besloten vergadering ivm privacy.
Prettige woonomgeving. Positieve enquête uitslag.
Veiligheid in de kernen. Snelheidscontrole, smileys
en buurtpreventieteams.
Leefbare kernen. Scholen en winkels.
Dorpshuisfunctie handhaven. In de nieuwe MFC’s en in Hank in het Uivernest. In Sleeuwijk in de Bolderik.
Vervangende huisartsenpost in Altena. Alleen bij afsluiting van de brug. Nog geen vaste post in Altena.
Verenigingsleven stimuleren. Ruime subsidieregeling
Ondersteuning vrijwilligers. Begeleiding via Trema.
Mantelzorgersondersteuning. Idem.
Bekendheid Loket Altena vergroten. Gemeentepagina en site.
Lokale dagopvang gehandicapten. Regionale opvang.
Woonzorg voorziening in elke kern, ook als ontmoetingspunt. In 4 kernen. Nog niet in Sleeuwijk van wege verkeerde keuze CDA, PvdA en SGP in 2009
Levensloop bestendig bouwen. Aktie bij ieder nieuwbouw project.
Voorwaarden scheppen voor zelfstandig blijven wonen van ouderen. Goed georganiseerde thuiszorg via loket Altena.
Meer bewegen voor ouderen. Ouderengymnastiek en wandelcirkels via huisarts.
Bekendheid klussendienst vergroten. Via gemeentepagina en -site.
Snel inspelen op initiatieven. Voorb. Burgerinitiatief.
Initiatieven vanuit de jeugd serieus nemen. Honk, Kwinter en Dussoos.Xinix draait prima. Ups en downs.
Investeren in jeugdbeleid. Zie nota de Jeugd Centraal voor de jaren 2012-2015
Buitenruimte in de buurt voor de jeugd. In alle kindrijke wijken een kinderspeelplaats.
In elke kern een ontmoetingsruimte voor de jeugd met sportfacaliteiten. Basketball veldjes en voetbalkooien.
Voorlichting en begeleiding, dan pas bekeuren. Gebeurt via scholen.
Boa inzet. Bij overlast van hondenpoep en parkeren.
Niet tornen aan veiligheidsnormen. Handhaven.
Geen brandweerposten opheffen. Geen post opgeheven.
Aandacht voor sociale minima. Nog steeds ruimhartiger dan andere gemeenten.
Voorlichting over minimabeleid. Via Loket Altena.
Uitkeringen als vangnet, re-integratie voorop. Via Loket en WAVA.
Profileren als Biesboschgemeente. VVV, Museum en a.s. Recreatiepoort. Nog steeds geen bord op de A27.
Recreatie bevorderen. Noordwaard, Hollandse Waterlinie,Recreatiepoort.
Incidentele subsidies blijven mogelijk. Vb. Jeu de Boules, Lichtmasten Ijsclub enz.
Transparant en eerlijk subsidiebeleid. Subsidienota 2013 aan alle clubs, slechts één reactie.
Sportaccommodaties afgestemd op de behoefte per kern. Veelal gelukt, uitbreiding de Iris N’dijk bv.Kunstgras in Nieuwendijk en Werkendam. Geen kunstgras vv Sleeuwijk en SKV.Geen hockeyveld en hardloopbaan.
Stimuleren van aanleg ruiterpaden. Voorzichtig begin bij o.a. Kraayveld. Nog lang niet voldoende.
Ruimte voor nieuwe initiatieven. o.a. Jeu de Boules Alt. Roadrunners en hockey.
Zwembaden blijven open. Ook volgende periode.
Zwembaden dagelijks open in het seizoen. Bij mooi weer ook zondag.
Goede buitenschoolse opvang. In iedere kern.
Voldoende middelen peuterspeelzalen.  Functioneren prima. Alle leidsters VVE opgeleid.
Aandacht vroegtijdige schoolverlaters. Verbeterde Leerplicht controle.
Onderwijskwaliteit. Extra geld boven verplichte afdracht.
Brede scholen in Dussen en Sleeuwijk. Gaat gebeuren en ook in de kern Werkendam
Nautisch technische opleiding in de regio. Gesprekken nog gaande. Nog niet verwezenlijkt.
Meer invloed op het beleid woningcorporaties. Te weinig.
Bouw niet vertragen. Ondanks crisis voortzetting woningbouw.
Meer woningbouw voor ouderen en starters. Goede differentiatie.
Inwoner initiatieven in woningbouw honoreren. Te weinig.
Kangoeroewoningen en andere woonvormen mogelijk maken. Ruimte voor initiatieven.
Overlast gevende bedrijven verplaatsen. Gebeurt.
Kennisintensieve bedrijven op zicht locaties. Indien gewenst. Te weinig mogelijkheden.
Landgoederen mogelijk maken. Landgoed Kraaiveld.
Goed economisch beleid is een must. Ontwikkeling Regionaal Bedrijventerrein.
Werkgelegenheid creëren. Tijd zat tegen.
Dorpsgebonden bedrijven ontwikkelingskansen geven. Beperkt mogelijk door regelgeving.
Goed beheersplan opstellen ter voorkoming dat bedrijventerreinen en havens verpauperen. Vastgesteld 14-02-2012.
Aanleg derde haven. Locatiekeuze wordt herzien.
Ruimte bieden aan kennisintensieve bedrijven. Geen of te weinig aanbod.
Zichtlocaties bieden voor bedrijven. Nog te weinig mogelijkheden.
Onderzoek naar vestiging van een hotel langs de A27 Inmiddels Hotels in Veen. Woudrichem en Dussen.
Geen overbodige hindernissen in verkeer. Waar mogelijk en gewenst verwijderd bv. Sportlaan.
Betere doorstroming A27 Regelmatig contact met Rijkswaterstaat.
Tunnel onder de Merwede. Alles aan gedaan, maar…. Zal er helaas niet komen.
Actieve grondpolitiek. Ondanks slechte markt toch redelijk gunstig.
Diftar basistarief zo laag mogelijk. Gelukt door goede afval- scheiding.
Landbouw actief betrekken bij beheer en inrichting van het buitengebied. Openheid van de streek in stand gehouden.
Belangen bewoners Noordwaard borgen. Redelijk geslaagd.
Bewoners beschermen tegen het water. Voortdurende aandacht.
Ligplaatsen voor de binnenvaart. Beschikbaar.
Onkruidbestrijding op verantwoorde wijze. Milieuvriendelijk via borstelmachines.
Verantwoord en duurzaam bouwen. Richtlijnen gevolgd.
Subsidie voor energiebesparende maatregelen. Wordt verleend.
Alternatieve energiebronnen toepassen in gemeentelijke gebouwen. Begin plaatsen zonne- collectoren op de daken.
Bedrijfsleven betrekken bij de inrichting van milieuplannen. Overleg in volle gang.
Alternatieve energiebronnen ontwikkelen. Zonnecollectorenveld bij Hank.

 

© Copyright Lokaalbelang