Over ons


Lokaalbelang is een dynamische partij die ontstaan is uit het samengaan van de Stuurgroep en Dorpsbelang in 2005. 
VVD leden hebben zich aangesloten om zo te komen tot een partij die openstaat voor vernieuwingen, deze vernieuwingen ook wil initiëren en realiseren, waarbij goede voorzieningen en verworvenheden gekoesterd moeten worden.
De kernwoorden van Lokaalbelang zijn: Lokaal, Sociaal, Liberaal
Nieuwe ontwikkelingen vragen om een vernieuwend politiek bestuur dat is gebaseerd op het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid; het versterken van democratische legitimatie en het verbeteren van de bestuurlijke effectiviteit.

Lokaalbelang vindt dat de gemeentelijke politiek afgestemd moet worden op lokale behoeften, invloedsfactoren en omstandigheden. Hierbij spelen de veiligheid van de individuele burger en een goed en gezond leefmilieu een hoofdrol.

De hoofddoelstelling van Lokaalbelang is het behouden van de eigen identiteit van de afzonderlijke dorpen waarbij het belang van de burger centraal staat.

Aangezien de belangstelling van de burger voor de gemeentelijke politiek niet al te groot is, wil Lokaalbelang de belangstelling voor de politiek trachten te vergroten door de burger actief te betrekken bij beleidsvorming.

Naast goede voorlichting is het ook van essentieel belang om in een zo vroeg mogelijk stadium naar de mening van betrokken burgers te vragen. De huidige inspraakmogelijkheden zijn in de loop van de tijd zo geformaliseerd, dat het voor velen niet meer dan een ‘rituele dans’ is geworden. De burgers vinden dat hun inbreng vaak niets te betekenen heeft. Lokaalbelang constateert dat de huidige inspraakmethodes hun aantrekkingskracht hebben verloren. De opgedane ervaringen met klankbordgroepen en wijkavonden zijn wel hoopgevend.

Om de burger actief bij de politiek te betrekken zal de politiek de inbreng van dorpsraden, klankbordgroepen, wijkcomités serieus moeten nemen. Dit kan volgens Lokaalbelang door middel van het vroegtijdig betrekken van de burger bij besluitvormingsprocessen tezamen met intensivering en verbetering van de communicatie tussen bestuur en burger.

Niet alleen door duidelijke standpuntbepaling en goede voorlichting naar de inwoners zal die belangstelling gestimuleerd kunnen worden, maar burgers invloed geven op hun directe woonomgeving kan ook stimulerend werken.

© Copyright Lokaalbelang