Ons verkiezingsprogramma is klaar!
Op deze pagina kunt u lezen waar Lokaalbelang de komende 4 jaar voor gaat!
U kunt ook hier klikken om het verkiezingsprogramma te downloaden. 

 inleiding verkiezingsprogramma

Lokaalbelang vindt dat de gemeentelijke politiek afgestemd moet worden op lokale behoeften en omstandigheden; rekening houdend met  de eigen identiteit van de afzonderlijke kernen.
Hierbij spelen de veiligheid van de individuele inwoner en een goed en gezond leefmilieu een hoofdrol.

Lokaalbelang heeft afgelopen jaren deelgenomen aan de coalitie, die met haar programma: ‘Meer met minder’ aangetoond heeft op een evenwichtige wijze de gemeente Werkendam door moeilijke tijden te loodsen.

Omdat de houdbaarheidsdatum van veel beloftes in verkiezingsprogramma’s beperkt is, is Lokaalbelang van mening dat een ‘daadkrachtig bestuur’ – het bekwaam en vlot reageren op de vele zaken die op de lokale overheid afkomen – goed aangeeft waar wij naar streven.
De inwoners moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij (nieuw) beleid dat hen raakt en de bestuurders tonen betrokkenheid met hun inwoners.

Lokaalbelang gaat voor een financieel en sociaal gezond beleid voor de inwoners en  heeft de ambitie haar bijdrage aan een stabiel bestuur voort te zetten.

Dienstverlening
De klantvriendelijkheid moet verder worden verbeterd, waarbij er met de inwoners wordt meegedacht. Kleine problemen worden snel afgehandeld.
De digitale dienstverlening wordt verder uitgebouwd met grote aandacht voor overzichtelijkheid en gemakkelijke bereikbaarheid.
Dit mag niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de inwoners die geen gebruik maken van digitale hulpmiddelen; aandacht voor de ouderen dus.

Burgerparticipatie
Nieuw beleid moet in samenspraak tussen gemeente en betrokkenen vorm worden gegeven. Beleid en de daarbij horende inspraak, moet aansluiten bij de aard en het karakter van de betreffende kern.
Lokaalbelang is van mening dat de lokale overheid een open, laagdrempelige organisatie moet zijn. Burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden moeten gemakkelijk te benaderen zijn. Zij moeten samen op zoek gaan of open staan voor eigentijds en optimaal overleg met en in de kernen. Lokaalbelang zal burgerinitiatieven in de meest ruime zin van het woord ondersteunen.
De ‘Buurt bestuurt’ is daar een voorbeeld van en vormt lokale netwerken waar iemand vanuit de gemeente aan wordt toegevoegd om snel voor maatregelen in het kader van “heel en schoon” te kunnen zorgen om ook op die manier het gevoel van veiligheid te bevorderen.

Openbare orde en veiligheid
Sinds 1-1-2013 is de Nationale Politie een feit. Werkendam maakt deel uit van de eenheid Zeeland- West-Brabant, team Dongemond.
Lokaalbelang vindt dat er regelmatig moet worden nagegaan of de politievoorzieningen in de gemeente Werkendam op een verantwoord niveau worden gehandhaafd.
Het betrekking tot alcohol en drugs zet Lokaalbelang in op  een tweesporenbeleid van permanente voorlichting en realistische handhaving.
In overleg met inwoners worden, samen met jongerenwerkers en politie, oplossingen gezocht voor situaties die overlast veroorzaken.

Verkeer en vervoer
De ontwikkeling van het Regionale Bedrijventerrein maakt infrastructurele aanpassingen noodzakelijk. In dat kader moet gezocht worden naar mogelijkheden om de Dijkgraaf den Dekkerweg te ontlasten. Ook in andere kernen moeten verkeerskundige (veiligheids)knelpunten worden aangepakt.

De lokale overheid moet zich – op afstand – blijven inzetten voor voldoende openbaar vervoer.

De verkeersproblematiek op de A27 en de aansluitingen op de A27 hebben onze nadrukkelijke aandacht.
Lokaalbelang zal er bij het nieuwe college dan ook op aan blijven dringen geen verder uitstel op de huidige planning van de minister (aanpak in 2019) te accepteren.

Economie
Om de economische positie van Werkendam te versterken en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren steunt Lokaalbelang de inspanningen om – op een voor inwoners acceptabele plaats – te komen tot een derde haven.
Lokaalbelang steunt plannen om te komen tot een stuurgroep maintenance Werkendam, die een uitbreiding van de maritieme sector en daarmee samenhangend onderwijs moet bevorderen.

Toerisme

  • Bevorderen van Werkendam als poort naar de Biesbosch met uitbreiding van het Biesboschmuseum en ruimere toeristische faciliteiten. Een betere aanduiding middels wegbewijzeringsborden vanaf de A27 is in dat kader noodzakelijk.
  • Versterken van het beeld van het Land van Altena met haar rustieke karakter.

Het Midden- en Kleinbedrijf heeft een belangrijke functie binnen de samenleving en Lokaalbelang vindt het blijven voortbestaan van deze voorzieningen belangrijk voor de leefbaarheid van onze kernen.
De overheid heeft hier een randvoorwaarden scheppende taak.

Lokaalbelang beseft dat de agrarische sector voornamelijk door Europese richtlijnen gestuurd wordt, maar ziet het belang  van de agrarische sector, waar mogelijk in samenhang met natuurbeheer, voor de samenleving.

Ruimtelijke ordening en wonen
Lokaalbelang is tegen de zogenaamde Noord-Oostvariant van het Deltaprogramma, dijkverplaatsing tussen Werkendam en Sleeuwijk,  als oplossing voor het ‘wassende water’. Alternatieven dienen onderzocht te worden.

De maatschappelijke ontwikkelingen – onder andere vergrijzing –  zijn van invloed op de woningbouw. De gemeente dient zich te blijven richten op deze veranderingen en op de gevolgen daarvan voor de woningbouw.

Herinrichtingsplannen van kernen, zoals bijvoorbeeld het ‘oude winkelcentrum’ in Sleeuwijk, krijgen in samenspraak met de inwoners vorm.

Milieu en duurzaamheid
Afval
Het afvalbeleid werpt zijn vruchten af en moet worden voortgezet en waar mogelijk verbeterd.

Duurzaamheid.
Lokaalbelang vindt dat bij gemeentelijke accommodaties een actiever beleid met betrekking tot energiebesparende maatregelen moet worden gevoerd.
Lokaalbelang staat open voor nieuwe en innovatieve ontwikkelingen en vindt dat de gemeente daar actief op dient te anticiperen.

Onderwijs en accommodatiebeleid
Werkendam zorgt goed voor haar onderwijs en blijft dat doen. De gemeente vervult een regierol op de gebieden van voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het ziet toe op de koppeling van de zorg voor jeugd in onze kernen en de zorg in de school, met Passend Onderwijs als speerpunt.

De verantwoordelijkheid van de gemeente voor huisvesting moet leiden tot een samenhangend accommodatiebeleid. Scholen worden multifunctionele accommodaties, die zijn omgeven met bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, bibliotheek en/of dorpshuisfuncties..

In de afgelopen periode is veel voorbereidend werk verricht op het terrein van scholenbouw en dorpshuizen. In de komende periode willen wij realisatie zien van:

Een nieuw ‘Uivernest’ in Hank
Een brede school met dorpshuisfunctie in Nieuwendijk
Een brede school met dorpshuisfunctie in Werkendam
Een brede school in Sleeuwijk met behoud van de Bolderik als dorpshuisfunctie
Een brede school met dorpshuisfunctie in Dussen

Decentralisatie
De Rijksoverheid belast de komende jaren de gemeente met een steeds groter wordende taak op belangrijke terreinen: de gehele jeugdzorg, de opvang en begeleiding van ouderen en gehandicapten en de opdracht om iedereen aan werk helpen (de zogenaamde  transities op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie).

Lokaalbelang wil deze drie grote  ontwikkelingen in de hand van één sterke wethouder om te zorgen voor een evenwichtige en zorgvuldige aanpak. Hij zorgt er voor dat mensen in toenemende mate en geleidelijk vanuit hun eigen kracht werken. Van de gemeente wordt creativiteit verwacht in het scheppen van zinvolle werkzaamheden voor inwoners met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Tevens zorgt hij ook voor een vangnet voor de mensen die dat niet kunnen. Het sociale netwerk binnen onze kernen is uitgangspunt van beleid. 

Sport
Sport is een belangrijk speerpunt voor Lokaalbelang. Veel is de afgelopen periode bereikt, maar voor de komende vier jaar staan we voor nieuwe uitdagingen.

Er moet een oplossing komen voor de  problematiek van VV Sleeuwijk  en SKV.

Lokaalbelang is overtuigd van de wenselijkheid van een multifunctionele sportaccommodatie met mogelijkheden voor atletiek – o.a. ten behoeve van de ‘Altena Road Runners’ -, hockey en wielrennen in het land van Altena.  De renovatie van de Crosser wordt in een breder perspectief   bekeken. Er wordt een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van topsportbeleid in samenwerking met de Kadijk Beach University. Door zorgvuldig te investeren wil Lokaalbelang zich inzetten om deze doelen te verwezenlijken.

De combinatiefunctionarissen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kernen door zich te ontwikkelen tot  spin-in-het web tussen verenigingen, scholen en organisaties. 

In de komende college periode blijven de beide zwembaden open.  Lokaalbelang wil wel in de komende periode een studie naar  de ontwikkeling van de zwembaden, eventueel in samenhang met andere doelen hier genoemd.

Volksgezondheid
De volgende speerpunten staan centraal in het beleid op het gebied van de volksgezondheid en worden door Lokaalbelang ondersteund:

Ontmoediging van alcohol, roken en drugs

Bestrijding van overgewicht al dan niet in combinatie met diabetes

Signaleren van eenzaamheid en faciliteren van sociale netwerken.

Financiën
In de afgelopen periode is veel bereikt op het gebied van financiën. De begroting is een stuk overzichtelijker en begrijpelijker geworden en de budgetten meer in lijn met de werkelijkheid. Er is bezuinigd door te snijden in de eigen organisatie. De lastendruk van de inwoners is niet gestegen en de reservepositie van Werkendam is nog onaangetast. Lokaalbelang wil verantwoordelijkheid blijven dragen voor het financiële beleid.

Handhaving van de sterke financiële positie van de gemeente Werkendam is daarbij het eerste doel. Het Rijk geeft de gemeente meer taken voor minder geld. Echter, Lokaalbelang wil bij verdere bezuinigingen een verantwoord financieel beleid zonder het leefklimaat aan te tasten, waarbij ook ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe investeringen.

Eén Altena ?
Maatregelen van de Rijksoverheid, zoals het delegeren van een aantal taken naar de lokale overheden, dwingen gemeenten om in grotere verbanden samen te werken. Werkendam werkt nauw samen met de buurgemeenten zowel in Altena als Dongemond.
In de nieuwe coalitie-periode zal de discussie over verdergaande samenwerking weer op tafel komen. Het standpunt van Lokaalbelang is helder:

Over nauwere samenwerking, ambtelijk of bestuurlijk, kan alleen worden gepraat als de meerwaarde ervan duidelijk is onderzocht en aangetoond en als de inwoners van de gemeente Werkendam  op passende wijze hun stem daarin hebben laten horen.

Speerpunten per kern:

Werkendam:
Stimulering van recreatie/toerisme in de Biesbosch door lokale ondernemers.
Ontlasting Dijkgraaf den Dekkerweg.
Visie ontwikkelen over een multifunctionele sportaccommodatie

Sleeuwijk:
Betrokkenheid van de inwoners bij de herinrichting van het ‘oude winkelcentrum’.
Een oplossing van de problematiek van VV Sleeuwijk en SKV.
Snelle realisatie  van het WoZoCo.
Vanwege de sociale betekenis alles wat binnen de gemeentelijke mogelijkheden ligt aanwenden om de horecagelegenheid voor Sleeuwijk te behouden

Dussen:
Betrokkenheid van de inwoners bij de verdere realisatie van het Centrumplan
Verlichting fietspad Dussen-Hank
Aandacht voor parkeerdruk in Dussen; renovatie Dorpsstraat

Hank:
Restauratie bruggetje Jannezand
Behoud van het milieupark
Zwaar verkeer uit de Kerkstraat weren

Nieuwendijk:
Realiseren ambulance-standplaats
Realisatie plan Iris-Tavenu

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2014

Het partijbestuur van Lokaalbelang maakt met gepaste trots haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bekend.

Een gevarieerde lijst met een mix van ervaring en nieuwe gezichten.

1. Peter van der Ven

2. Peter Ribbers

3. Sandra Paans

4. Ad Bakkers

5. Henk Bouman

6. Philip den Haan

7. Jan Dokman

8. John Bakker

9. Rik van der Pluijm

10. Wim de Graaf

11. Clarinda Kramer – Brienen

12. Leendert-Jan van de Koppel

13. Karel Vaal

14. Hetty Schelle – van Tilborg

15. Elsbeth van Beek – van der Pol

16. Jacco Bouman

17. Gerard Houben

18. Wout Oprel

19. Paul Sengers

20. Piet Weterings

21. Frederik van Beek

22. Thijs Meulenberg

23. Fred Langeweg

24. Cees Timmer

25. Harmen Houben

26. Gjalt Schippers

27. Ciska Kruijsifix – van de Boon

28. Kees Vreeswijk

29. Ulco Sijbesma

30. Roel van der Meijden

 

 

 

 

 

    © Copyright Lokaalbelang