Giftenreglement


Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wfpp

 

Artikel 1.

Het bestuur van Lokaalbelang is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.

Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3

Van geaccepteerde schenkingen boven € 500,= wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4.

Deze lijst wordt ter kennis gebracht van de algemene  leden vergadering.

Artikel 5.

Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking met ingang van 01 januari 2014

 

Voorzitter                                                                 secretaris

 

G.B. Houben                                                                       K.Vaal

© Copyright Lokaalbelang