‘Lokalen’ verliezen van G-team, maar Voedselbank wint !

Op initiatief van Ideaalburg (zij vierden hun 10 jarig bestaan) werd op het terrein van Sparta ’30 donderdagavond 22 juni een feestavond georganiseerd. De avond stond in het teken van promotie van het G-team (’n combinatie van Sparta ’30 en Kozakken Boys) en het Goede Doel; in dit geval de Voedselbank Altena.
Het G-team speelde tegen een combinatie van de lokale politieke partije Ideaalburg, Gemeentebelangen en Lokaalbelang. Ondanks oogstrelende voorzetten, inkoppertjes, messcherpe interrupties (slidings) en vloeiende combinaties van de ‘lokalen’ werd het terecht 6-5 voor het G-team, die onder luid gejuich van de vele supporters het veld afliepen.
Met een loterij en het verzorgde eten door Ideaalburg, maar ook een bijdrage van de vv Sparta ’30 kon de Voedselbank een bedrag van ca. € 500,- tegemoet zien. Gezamenlijk hebben Ideaalburg, Gemeentebelangen en Lokaalbelang dit bedrag verdubbeld naar € 1.000,-
Het was nog lang gezellig bij Sparta ’30 !!!

  Lokaalbelang stemt tegen herindelingsontwerpplan

  Beste inwoners van de gemeente Werkendam,

  Dinsdag 7 maart 2017 beslist de gemeenteraad van Werkendam over het Herindelingsadvies. Dit advies is een belangrijke piketpaal in het (wettelijke en noodzakelijke) proces tot vorming van onze nieuwe gemeente Altena. Ook in de gemeenten Woudrichem en Aalburg wordt er op die avond in hun raadsvergadering over beslist.

  In de aanloop (conceptfase) naar dit definitieve advies heeft de fractie van Lokaalbelang, tegen het Herindelingsontwerp(plan) gestemd. Wij vonden naast onder andere de leesbaarheid, dat een belangrijk aspect, de visie en mening van de inwoners en van de geformeerde visiegroepen (voor Lokaalbelang vanaf het begin cruciaal genoemd) niet waren opgenomen, dan wel onderbelicht waren, in het herindelingsplan. Gelukkig is inmiddels wel aan onze wens voldaan en zijn de visiegroepen met hun ideeën opgenomen in het definitieve advies.

  De gemeente Werkendam is financieel gezond en heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in allerlei voorzieningen in alle kernen. Vanaf het begin van dit fusieproces vonden en vreesden wij, dat de financiële gevolgen/aspecten voor de gemeente Werkendam richting de nieuwe gemeente Altena, veel te globaal of zelfs niet genoeg onderbouwd naar voren zouden komen.

  In het nu voorliggende advies is dat nog steeds het geval. Het lijkt op een sprong in het diepe. Uiteindelijk gaat dit advies naar de Tweede Kamer en die besluit op deze voorliggende stukken of de nieuwe gemeente Altena goed zal kunnen starten. Lokaalbelang wil ook onze volksvertegenwoordigers op landelijk niveau, maar ook onze inwoners laten weten dat in Altena niet alles rozengeur en maneschijn is en onze waarschuwende vinger hiervoor opsteken.
  Concreet een aantal onderwerpen waarover Lokaalbelang zich zorgen maakt voor de toekomst:
  – schoolgebouwen
  – (multifunctionele) accommodaties
  – sportcomplexen incl. kleedkamerregeling van de voetbalclubs
  – onderhoud wegen
  – openbaar groen
  – straatverlichting
  – begraafplaatsen
  – zwembaden
  – milieustations
  – riolering

  Wij vinden namelijk dat we meer borging willen zien in dit advies over het in de gemeente Werkendam zorgvuldig opgebouwd voorzieningenniveau. In de discussies wel of niet naar één gemeente is dit altijd een stevig onderwerp geweest. De vraag die voor Lokaalbelang voorlag was: “Hoe het voorzieningenniveau van de drie gemeenten nog voor de totstandkoming

  van het definitieve advies zoveel mogelijk inzichtelijk kon worden gemaakt?”
  Uitgangspunt voor Lokaalbelang is dat dit niveau voor alle kernen van de gemeente Werkendam in ieder geval niet zou mogen dalen/zakken. In het advies staat het navolgende citaat: “Een betere benutting van de sociale, culturele, ruimtelijke en economische kansen. Met als belangrijk aandachtspunt het voorzieningenniveau in de kernen.” Dit is volgens Lokaalbelang te summier en geeft niet aan hoe dit uitpakt in onze gemeente na de fusie.

  Recentelijk heeft Lokaalbelang in een vergadering van de drie fusiepartners haar zorgen geuit over het verschil in accommodatieniveau in de diverse gemeentes. Lokaalbelang heeft toen gevraagd dat de afzonderlijke gemeentes zich zouden uitspreken voor het behoud van bestaande voorzieningenniveaus. Helaas wilde, met uitzondering van Gemeentebelangen Woudrichem en Ideaalburg uit Aalburg, geen politieke partij ons steunen en uitspreken dat de bestaande voorzieningen behouden blijven.

  Het huidig niveau in de gemeente Werkendam is namelijk van best hoog niveau en zoals eerder aangegeven een resultaat van jarenlange goed onderbouwde investeringen in allerlei voorzieningen, er is ook voldoende geld gereserveerd voor onderhoud en vervanging. Echter na 1 januari 2019 zal dit spaarpotje van Werkendam ook ingezet worden in alle kernen van de nieuwe gemeente Altena en is dan niet meer beschikbaar voor alleen de voorzieningen in de oude gemeente Werkendam. Dit snappen wij. Echter het kan niet zo zijn dat daardoor ons huidige voorzieningenniveau in gevaar komt.

  We zijn niet tegen het democratisch proces van de fusie, maar wel tegen het huidige advies wat naar de Tweede Kamer gestuurd wordt zonder garanties te hebben dat de huidige voorzieningen in de Werkendamse kernen na de fusie gegarandeerd zal blijven.

  Hartelijke groet,
  fractie Lokaalbelang

   Lokaalbelang wil Altena Road Runners niet langer meer laten wachten !

   Als het aan Lokaalbelang ligt moet het besluit tot realisatie van een nieuwe atletiekbaan niet uitgesteld worden tot na 2019. Dinsdag 29 november komt in de commissie Inwoners een voorstel op tafel, waarin de drie colleges van de fusie gemeentes willen dat de mogelijkheden tot realisatie onderzocht moeten worden, maar vervolgens de besluitvorming tot aanleg over te laten aan de nieuwe Raad van de Gemeente Altena.arrlogo

   Lokaalbelang is bij monde van Philip den Haan en Henk Bouman niet voornemens om zich aan dit voorstel te conformeren. Snel onderzoek is prima, maar volgens beide heren is de noodzaak voor aanleg van een atletiekbaan al langer aangetoond voor deze bloeiende vereniging. Niemand kan nog ontkennen dat er een grote behoefte is aan een lokale atletiekbaan. De meest ideale locatie lijkt aanleg bij het Altena College, waarbij dan meteen het onderwijs betrokken wordt. Over en weer wordt gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten. Er ligt een gedetailleerd plan klaar en tussen school en vereniging zijn al vergaande en positieve contacten geweest. Altena Road Runners (ARR) voorzitter Cor van de Heuvel is erg blij met het initiatief van Lokaalbelang.

   Lokaalbelang gaat niet alleen binnen de eigen gemeenteraad in Werkendam maar ook bij de andere 2 fusiegemeenten; Woudrichem en Aalburg, op zoek naar draagvlak om in 2017 deze plannen te gaan uitvoeren. Het is al duidelijk dat ook Gemeentenbelangen en Ideaalburg niet willen wachten tot na 2019. Lokaalbelang snapt gelet op alle fusiesporen dat dit initiatief een hobbel is die genomen moet worden, maar waar een wil is, is een weg. Onze (nieuwe) gemeente Altena verdient snel een nieuwe atletiekbaan, een win-win situatie is op vele fronten aanwezig. Ook gelet op de financiën die er mee gemoeid zijn, is vervroegd investeren volgens Lokaalbelang een zeer verantwoorde keuze.

    

    Chaos in haven Vissershang

    Chaos Vissershang in Hank lijkt compleet. Iedereen is opgestapt.
    Dinsdag Motie Lokaalbelang met opdracht dat Gemeente nu haar regierol moet nemen.

     Wethouder Peter van der Ven legt zijn functie neer.

     Wethouder Peter van der Ven (66) legt zijn functie neer. Raadslid John Bakker volgt hem op.

     Beter van der VenPeter van der Ven, wethouder van de gemeente Werkendam namens Lokaalbelang, legt eind januari 2016 zijn functie neer. De redenen die de wethouder aangeeft zijn vooral van persoonlijke aard.

     Lokaalbelang respecteert zijn beslissing. Vanzelfsprekend vindt de partij de keuze van de wethouder bijzonder jammer.

     Fractievoorzitter Jan Dokman: “Peter heeft de afgelopen 6 jaar veel betekend voor onze partij. Met zijn inzet en enthousiasme heeft hij veel bereikt. Dat werd voor ons bevestigd bij de verkiezingen van 2014 waarbij Lokaalbelang een extra raadzetel van de kiezer mocht innemen.

     We vinden het fijn dat Peter zijn beslissing neemt op het moment dat wij een uitstekende opvolger zijn plaats kunnen laten innemen.” Peter van der Ven was wethouder van de gemeente Werkendam vanaf april 2010.

     Raadslid John Bakker (48) wordt als nieuwe wethouder voorgedragen en op 26 januari geïnstalleerd.

     John Bakker is de beoogd opvolger. Naar verwachting kan hij in de raadsvergadering van 26 januari a.s. geïnstalleerd worden. John is sinds 2014 raadslid voor Lokaalbelang. Hij combineerde zijn raadslidmaatschap met een voltijdbaan als ambtenaar bij de gemeente Breda.John Bakker

     Binnen de partij hield John zich de afgelopen periode vooral bezig met zaken die in de commissie Bestuur werden besproken. Verder was hij als voorzitter van de commissie Grondgebied goed ingevoerd in de daar te bespreken onderwerpen. John woont in Sleeuwijk en is al jaren actief in de dorpsgemeenschap. Zo is hij onder meer voorzitter van het 4 mei comité, bestuurslid van Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk en voorzitter van de Stichting Avond4daagse Sleeuwijk.

      Motie: Kaders bij het fusieproces

      De raad van de gemeente Werkendam, in vergadering bijeen op 10 november 2015.

      Constaterende dat:
      1. Een meerderheid van de raad heeft gekozen voor de optie om samen met de gemeenten Aalburg en Woudrichem zelf het proces op te pakken om op 1 januari 2019 tot een bestuurlijke fusie te komen.
      2. Het college de opdracht heeft om in samenwerking met de colleges van Aalburg en Woudrichem voor 1 december 2015 aan de raad een voorstel voor te leggen met een principebesluit tot fusie en een (eerste) plan van aanpak met de stappen die nodig zijn in het fusieproces, waaronder de vaststelling door de raden van een herindelingsontwerp en een herindelingsadvies.
      3. Het college de opdracht heeft om in de aanpak consequent rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
      – afstand en relatie bestuur – burger;
      – identiteit en diversiteit van de kernen;
      – voorzieningenniveau in de kernen;
      – solide financieel beleid met kostenbeheersing (c.q. structurele besparing op bedrijfsvoeringskosten), lastenverlichting en duurzame investeringen in mensen, infrastructuur en economie.
      4. De raad het belangrijk vindt om aan het begin van dit proces nog een aantal aanvullende kaders mee te geven.

      Verzoekt het college:
      1. Bij het opstellen van een (eerste) plan van aanpak voor 1 december 2015 met de stappen die nodig zijn in het fusieproces komen in ieder geval de volgende aanvullende kaders mee te nemen:
      – Het proces om te komen tot een herindelingsontwerp te laten begeleiden door een deskundig onafhankelijke procesbegeleider zonder politieke kleur.
      – De in het coalitieakkoord opgenomen lijn van grotere zelfredzaamheid van de burger terugkomt in het beleid van de nieuwe gemeente.
      – Niet alleen het voorzieningenniveau in de kernen op orde te houden, maar aanvullend algemeen toegankelijke voorzieningen in de dorpen te ontwikkelen ter compensatie van de teruglopende budgetten voor individuele zorg.
      – De toegang tot de zorg lokaal, dicht bij de inwoners van de kernen, te regelen.
      – Andere belangrijke elementen en ambities uit het coalitieprogramma, zoals Buurt Bestuurt en Buurtinitiatief, Maritieme maintenance, Sport, Sociale tegenprestaties bij verleende subsidies en Duurzaamheid herkenbaar terugkomen in de ambities van de nieuwe gemeente.
      – Actief communiceren met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
      over dit proces en hen daar waar mogelijk via burgerparticipatie een rol te geven.

      2. De drie raden actief te betrekken bij dit proces.

      en gaat over tot de orde van de dag.

      Indiener(s):
      Fractie Lokaalbelang
      Jan Dokman

      Fractie CDA
      Gerard Paans

       antwoord Art. 35 vragen inzake skatebaan Sleeuwijk.

       Geachte heer Bouman,

       Bij brief van 16 oktober 2015 hebt u een aantal artikel 35 vragen gesteld met betrekking tot de verwijdering van de skateramp in Sleeuwijk. Onderstaand beantwoorden wij de door u gestelde vragen.
       1. Waarom is de skateramp in Sleeuwijk zonder nadere aankondiging verwijderd?
       In de aanloop naar de sloop van het Honk is bij het jongerenwerk geïnformeerd of zij zicht hadden op het gebruik van de ‘half pipe’ in Sleeuwijk. Na ruggespraak met de jeugd in kwestie, is hier de reactie op terug gekomen dat de skateramp nauwelijks nog gebruikt werd c.q. in een behoefte voorzag. Op basis van die informatie hebben wij geconcludeerd dat de ramp afgevoerd kon worden en niet meer herplaatst hoefde te worden.

       2. Was voor die verwijdering niet eerst de toestemming van de raad vereist?
       Nee, wij zien dit als een uitvoeringskwestie, waar de raad niet in gekend hoefde te worden.

       3. Bent u van plan deze skateramp (ergens) terug te plaatsen?
       a. Zo ja, waar wordt die dan geplaatst?
       b. Zo nee, welk alternatief heeft u dan in gedachten?
       Naar aanleiding van de conclusie zoals geformuleerd in het antwoord op vraag 1, is de skateramp door de aannemer/sloper afgevoerd en niet meer voor een herplaatsing beschikbaar. Wij hebben geen alternatief in gedachte. Bij vraag 5 zullen wij dit nader onderbouwen.

       4. Bent u het met ons eens dat de plek van de “oude” skateramp tevens werd gebruikt als ontmoetingsplek voor de jeugd en mede daarom een alternatief zeer gewenst is?
       De plek van de oude skateramp werd ook gebruikt als ontmoetingsplek, met name door de gebruikers van het Honk. Wij vinden het dan ook logischer om een vervangende ontmoetingsplek (in de open lucht) te koppelen aan de locatie van een vervangende soosruimte, en niet aan de locatie van een vervangende skatebaan.

       5. Bent u het met ons eens dat een skateparkje, zoals dat in b.v. Nieuwendijk en andere kernen te vinden is, ook een goed alternatief is voor Sleeuwijk?
       Nee, wij willen u de aanleg van een nieuw skateparkje in Sleeuwijk om meerdere redenen ontraden:
       1. De weggehaalde skatebaan in Sleeuwijk en de bestaande skatebanen in Hank, Dussen, Werkendam en Nieuwendijk zijn 10 a 15 jaar geleden aangelegd. Wij vragen ons af of “de” jeugd anno 2015 nog wel echt behoefte heeft aan een dergelijke voorziening. Ten opzichte van een aantal jaren geleden menen wij in het straatbeeld en op de verschillende skateparkjes een duidelijke afname van het aantal skatende jongeren te bespeuren.
       2. De locatiekeuze is zeer problematisch, met bezwaren van omwonenden, procedures voor aanpassing van het bestemmingsplan, et cetera (vergelijkbaar met de locatiekeuze voor een JOP en jeugdsoosruimte).
       3. De aanlegkosten van een nieuw skateparkje a la Nieuwendijk bedragen al snel €35.000 0 €40.000.

       Hoogachten burgemeester de wethouders van Werkendam,

        artikel 35: Waarom is de skatebaan in Sleeuwijk verwijderd?

        Aan de voorzitter van de Gemeenteraad,
        32IMG_1143
        Zoals een ieder heeft kunnen constateren, is bij het verwijderen van het HONK in Sleeuwijk tevens de daarnaast gesitueerde skateramp verwijderd. Dit roept bij ons een aantal vragen op die we graag ingevolge artikel 35 van het reglement van orde schriftelijk beantwoord willen zien.

         

        1. Waarom is de skateramp in Sleeuwijk zonder nadere aankondiging verwijderd?
        2. Was voor die verwijdering niet eerst de toestemming van de raad vereist?
        3. Bent u van plan deze skateramp (ergens) terug te plaatsen?
        a. Zo ja, waar wordt die dan geplaatst?
        b. Zo nee, welk alternatief heeft u dan in gedachten?
        4. Bent u het met ons eens dat de plek van de “oude” skateramp tevens werd gebruikt als ontmoetingsplek voor de jeugd en mede daarom een alternatief zeer gewenst is.
        5. Bent u het met ons eens dat een skateparkje, zoals dat in b.v. Nieuwendijk en andere kernen te vinden is, ook een goed alternatief is voor Sleeuwijk.

        Graag een zo spoedig mogelijke beantwoording, mede vanwege de aanstaande begrotingsbehandeling.

        Met vriendelijke groet,
        namens fractie Lokaalbelang,
        Henk Bouman.

         Woonvisie Land van Heusden en Altena.

         De raadsleden John Bakker en Henk Bouman waren bij de presentatie van de Woonvisie Land van Heusden en Altena in het gemeentehuis te Woudrichem

         Deze regionale woonvisie vormt de basis voor wat de drie gemeenten in het Land Heusden en Altena en de drie in dit gebied werkzame corporaties ( Woonlinie, Meander en Land van Altena) op het terrein van Wonen in brede zin feitelijk gaan doen in de periode 2016 tot en met 2019. Deze gezamenlijke woonvisie zal verder worden geconcretiseerd in prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties.
         Dit zal geschieden conform de uitgangspunten van de Nieuwe Woningwet, zoals die vanaf juli 2015 geldt. Bij de nadere uitwerking van de prestatieafspraken wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

         1 Wij bouwen waar de bevolking nu en straks behoefte aan heeft.
         2 Wij benutten de mogelijkheden in de bestaande voorraad.
         3 Wij hebben oog voor eigen identiteit en authenticiteit.
         4 Wij sturen vanuit organische ontwikkeling.
         5 Wij koesteren ondernemerschap en eigen initiatief.
         6 Wij geven ruimte aan innovatie en experimenten.
         7 Wij hebben oog voor de onderkant en geven ruimte aan de bovenkant
         8. Wij zullen de wonìng-voorraad verder verduurzamen.
         9 Wij faciliteren het ‘zorgen voor elkaar’
         10 Wij dragen bij aan het ‘zorgeloos grijs worden’.

         Handelingsperspectieven daarbij;

         1. Afwegingskader: bewuste sturing op richtinggevende principes.
         2. Grondbeleid voor kwaliteit in woon- en leefomgeving.
         3. De burger weet, denkt, doet en beslist mee.
         4. Ideeën en ondernemerschap.
         5. Nieuwe woonconcepten en partijen.
         6. Een betaalbare en beschikbare woningvoorraad.
         7. Hardware en software.
         8. Profilering Land van Heusden en Altena.

         De drie raden gaan binnenkort deze visie in de raad bespreken.
         De uitgebreide visie kunt u hier lezen.

          Wat gaat er fout in Werkendam dat wij moeten fuseren? door Jan Dokman

          Zoals wij al hebben gezegd in de vergadering op 14 september hebben wij ons open opgesteld bij de vraag over een fusie van de drie gemeenten.
          Wij waren niet enthousiast maar stelden ons open voor overtuigende argumenten die ons konden overtuigen dat een fusie het beste was.

          De belangrijkste vraag van ons is en blijft:
          Wat gaat er fout in Werkendam dat wij moeten fuseren ?

          Op die 14e september hebben wij indringend gevraagd aan de voorstanders ons overtuigende argumenten te geven , maar we hebben ze nog steeds niet gehoord.
          Door sommigen werd over ons gezegd en geschreven dat we niet luisteren.
          Dat is totale onzin. Wij hebben onze oren gespitst maar we horen maar niets .

          Dat brengt ons tot de overtuiging dat in het gehele proces fusie niet een van de middelen is voor het beter functioneren van de gemeenten.
          Nee voorop stond dat een fusie doel was van het gehele proces.
          Een serieus debat , waarover de heer Vreugdenhil steeds roept dat we dat toch vooral moeten voeren, wordt niet gevoerd.
          De voorstanders van fusie laten zich , opgejut door de Provincie, als makke lammeren naar de slachtbank leiden waarbij de belangen van de gemeente Werkendam , dus de inwoners van Werkendam, geslachtofferd worden.

          Wij verkwanselen Werkendam.

          De Provincie trekt een onterechte grote broek aan en beveelt ons te gaan fuseren. Daarbij laten we ons haasten door het op te leggen tijdschema en zoals we weten is haastige spoed zelden goed. Een voorbeeld van dat haastige spoed zelden goed is, is het rapport van Seinstra-van de Laar. Dit rapport voegt nauwelijks iets toe en geeft geen antwoord op de vraag over de meerwaarde van fusie, als gevolg van de haast waarop hun onderzoek moest worden uitgevoerd.

          Centraal in de brieven van de Provincie is het rapport van de heer Veerman.
          Veerman wordt steeds als excuus gebruikt dat we moeten fuseren.

          Zoals wij op 14 september al betoogden stelt het rapport van Veerman niets voor. Het is een rapport met aanbevelingen die alleen onderbouwd zijn met verbaal geweld en amateuristische psychologie ( net zoals PA doet richting ons).

          Wij zijn nog steeds verbijsterd over de volgende analyse van Veerman:

          “ dit brengt mij tot de volgende waarneming.
          Als ik naast de gesproken woorden( die hier en daar het karakter droegen de gedachten te willen verbergen ) , de gezichtsuitdrukkingen analyseer dan lees ik daar het verlangen naar een richting gevende beslissing van de Provinciale bestuurders”

          En zo’n koude grond psychologie wordt gebruikt om te concluderen dat we moeten fuseren en de belangen van Werkendam moeten verkwanselen.

          Op 14 september geeft de fractie van PA ons geen enkel argument om ons te overtuigen dat fusie het beste is.
          Nee, zij verschuilen zich achter een huispsycholoog die een analyse geeft over ons en over de SGP. Een analyse overigens die ik als een kul analyse zou willen kwalificeren.

          Nu is vorige week een psycholoog berispt omdat deze psycholoog een oordeel had geveld over anderen zonder dat zij deze anderen had gezien of gesproken.
          Kennelijk is PA met deze psycholoog in zee gegaan en zijn ze zeer onzorgvuldig te werk gegaan.
          Overigens adviseer ik de fractie van PA wel een psycholoog in te schakelen voor een analyse van de PA fractie zelf
          Deze fractie verkeert in een identiteitscrisis en ze vraagt zich steeds af: zijn wij nu PA of PvdA?

          Ook de CU heeft geen zinnige argumenten op tafel gelegd om ons te overtuigen dat fusie het beste is
          De CU roept slechts dat we de andere gemeenten moeten helpen omdat ze het moeilijk hebben.
          Dat is toch geen zinnige onderbouwing voor zo’n belangrijk besluit.

          Als je buren hun hypotheeklasten niet kunnen betalen dan is er toch geen zinnig mens die dan zegt: sluit je maar mij aan dan betalen wij alles.
          Maar nee zegt de CU dat moeten wij wel doen.
          Wij moeten, omdat Werkendam het goed doet en er goed voor staat, onze buren helpen.
          Dat noemen wij verkwanselen van de belangen van Werkendam en dat kunnen wij niet uitleggen aan onze inwoners.

          Het CDA roept iets over het kunnen realiseren van goede accommodaties etc.
          Ook dat overtuigt niet. In goede samenwerking kan dat allemaal goed geregeld worden; daar hoef je niet voor te fuseren.

          Dus blijven wij vragen: Wat gaat er fout in Werkendam dat wij moeten fuseren ?

          In het powerspel van de Provincie en Veerman worden de mislukte samenwerkingsprojecten binnen het Land van heusden en Altena van de afgelopen jaren ook aangevoerd.
          Dat het slechts om twee niet gelukte projecten gaat en dat er op vele fronten goed lopende samenwerkingen zijn wordt daarbij niet vermeld.
          Ik noem hierbij veiligheid, communicatie, cultuur en erfgoed en het beleidsmatig in de steigers zetten van het sociale beleid.

          Ja er zijn slechts twee projecten niet gelukt nl. ICT en P&O. Daarbij wordt echter niet geanalyseerd waarom deze projecten niet gelukt zijn.
          Ze zijn niet gelukt, ondanks de maximale inspanning en inzet van Werkendam om deze projecten wel te laten slagen.

          Waarom is er geen nadere analyse uitgevoerd?

          Rol van de Provincie

          Even in het kort iets over de rol van de Provincie.
          Dat doe ik omdat velen zich bang laten maken en zich op laten jagen door de provincie.
          Als we niets doen grijpt de provincie in wordt dan gezegd.

          Laat ik dan voor die mensen duidelijk stellen: de provincie heeft over fusie , direkt, helemaal niets over ons te vertellen. Jullie laten je onnodig bang maken!

          Bovendien voert de provincie een inconsistent beleid.
          Bij ons speelt men blufpoker en spierballentaal terwijl in andere gevallen de provincie zich terugtrekt.
          Kijk naar Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel, waar de provincie geen haast lijkt te hebben als het gaat om herindeling. Hierover zijn zelfs vragen gesteld door Provinciale Staten waarin zelfs gesproken wordt over een volstrekt onbetrouwbare provinciale partner.

          Ook geen provinciale dwang bij Uden, Boekel, Grave, Mill, Sint Anthonus en Landerd, gemeenten met inwonertallen tussen de 10.000 en 15.000.

          Kennelijk is het Land van Heusden en Altena bij de provincie een uitzondering. Waarom ? Spelen hier landelijke partijpolitieke belangen een rol en staat men onder druk?

          Wat helemaal verbaast is dat de Commissaris van de Koning , de heer van der Donk, de afgelopen periode een aantal keren heeft verkondigt dat een fusie nooit van bovenaf opgelegd kan worden maar dat het van onderop moet komen.

          In een interview, heeft van der Donk vorig jaar nog gezegd zich zorgen te maken over de gebleken mindere betrokkenheid van de inwoners van gefuseerde gemeenten.

          Dan verbaast de nu door de provincie opgelegde haast natuurlijk. Is er wel een eenduidige visie bij de provincie?

          Wij hebben dus nog steeds geen antwoord op de vraag: Wat gaat er fout in Werkendam? Wij hebben dus nog steeds geen argumenten gehoord die een fusie noodzakelijk maken.
          Er zijn wel argumenten tegen een fusie. De meest belangrijke zijn de volgende:

          Afstand burger

          Ontegenzeggelijk zal door fusie de afstand tussen bestuur en haar inwoners groter worden.
          Als we kijken naar een gemeente met 21 kernen dan is dat hardstikke duidelijk
          De door van der Donk gesignaleerde mindere betrokkenheid van inwoners bij gefuseerde gemeenten is ook een duidelijk signaal.

          Binnen onze gemeenteraad wordt nu al onderkend dat er een grote afstand is met de inwoners. Als ik kijk naar de discussie in de commissie Bestuur van afgelopen week waarin iedereen pleit voor meer burgerparticipatie en het meer betrekken van inwoners etc, dan kan ik niet begrijpen dat dezelfde partijen die nu onvoorwaardelijk voorstander zijn van een fusie.

          Eigenheid van de kernen

          Er zijn grote cultuurverschillen tussen de verschillende kernen.
          Een fusie zal de onderlinge cultuurverschillen alleen maar vergroten en zal leiden tot onwerkbare onderlinge verhoudingen.
          Zie ook de ontbinding in 2014 van een eerdere fusie van de gemeente Maasdonk , omdat de interne cultuurverschillen tussen de kernen te groot waren.

          Duurdere organisatie.

          Uit onderzoeken ( o.a universiteit van Groningen) blijkt duidelijk dat gefuseerde gemeenten duurder uit zijn.

          Er komen duurdere bestuurders en duurdere ambtenaren die in een hogere salarisschaal zitten. Zie ook het rapport van Seinstra-van de Laar, waarin staat dat een fusie “ leidt tot een opdrijvend effect in het loongebouw”

          Ook wordt aangegeven dat een bestuurlijke fusie een negatieve invloed heeft op de uitkering uit het gemeentefonds.

          Ook de raadsleden krijgen een hogere vergoeding.

          Als ik dit combineer met het geven dat wij als krachtige gemeente Werkendam samengaan met twee zwakkere broeders, dan kom ik weer met de constatering dat we de belangen van Werkendam verkwanselen en dat kunnen we niet uitleggen aan onze inwoners.

          Wij staan niet alleen in onze vraagtekens en grote twijfel bij de voordelen van een gefuseerde gemeente.
          Er komen steeds maatschappelijk meer geluiden die grote vraagtekens plaatsen bij de drang naar grotere fusie-gemeenten.

          Ik zal er enige noemen.

          Artikel in Binnenlands Bestuur van enige maanden geleden.

          Louter negatieve effecten bij herindeling.
          Opnieuw komt uit onderzoek naar voren dat gemeentelijke opschaling negatieve effecten met zich meebrengt. De politieke en actieve (maatschappelijke) betrokkenheid van burgers neemt na herindeling af. En hoe groter de gemeente hoe ontevredener de burgers zijn over de bestuurlijke prestaties.
          Dit zijn enkele hoofdconclusies uit een grootschalig onderzoek naar de effecten van schaalvergroting op het openbaar bestuur, zoals de heer Bas Denters- bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Twente en een van de onderzoekers- meedeelde op een symposium Lokale Autonomie onder druk.
          Vervolgens pleit hij voor een goede samenwerking tussen gemeenten

          Volgens Pepijn van Houwelingen, wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau, moeten vraagtekens geplaatst worden bij de wenselijkheid tot verdere opschaling van gemeenten. Naarmate de omvang van het lokaal bestuur groter wordt neemt de lokale participatie af, zo constateert hij op basis van een metastudie, opkomstcijfers, het nationale kiezersonderzoek en interviews. Onderzoek wijst ook uit dat herindeling niet tot kosten besparing leidt.

          Artikel in het VNG blad van 11 september

          Het is artikel naar aanleiding van de oratie ( titel Illusies over fusie ) van prof. Jos Blank , hoogleraar productiviteit van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
          De kop is al duidelijk: “ Schaalvergroting in de publieke sector doorgeschoten” Dat zegt al veel denk ik dan.

          Hij zegt : onderwijsinstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, politiekorpsen, ze fuseerden allemaal omdat groter altijd beter zou zijn. En vooral: efficiënter en uiteindelijk goedkoper. Ook gemeenten fuseerden ( en fuseren nog steeds) vanuit diezelfde gedachte. Prof Blank zet vraagtekens bij die beweging. Vandaar de titel van zijn oratie: illusies over fusie.

          De schaalvergroting is te ver doorgeschoten, is zijn conclusie na 30 jaar onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector.
          Niet alleen zijn de kosten opgelopen en is de bereikbaarheid afgenomen, de kwaliteitsvoordelen die fusies zouden opleveren zijn niet aangetoond.

          Bij gemeenten dreigt het probleem dat zij zich loszingen van de werkelijkheid en van hun inwoners. Administratieve processen gaan dan overheersen. Dat zie je ook bij banken en verzekeringsprocessen.

          Als laatste zegt hij: ( ik parafraseer)
          Laat men maar aantonen dat een fusie bijdraagt aan vergroting van de maatschappelijke welvaart.

          Interview Han Noten in Vrij Nederland.

          In een interview met Han Noten ( PvdA burgemeester van Dalfsen en voormalig fractievoorzitter van de PvdA in de 1e Kamer), zegt hij klip een klaar: “ dat hij niet wil fuseren met andere gemeenten. De kleine schaal heeft de toekomst “

          “Het uitvoeren van de vele taken hoeft geen probleem te zijn” , zegt hij,
          “ Als je maar de goede samenwerkingsverbanden kiest”
          “ als we de kennis zelf niet in huis hebben, zoeken we die elders”

          Ook wijst hij op het dreigende verlies van de eigenheid van kernen bij een fusie.

          Hij zegt ook niet tegen fusies op zich te zijn. Hij is er alleen op tegen om alle gemeenten onder druk te zetten om te fuseren.
          Hij stelt duidelijk:
          “Als Plasterk daarvoor pleit zeg ik: dit is mijn werkelijkheid. Val me niet lastig met de jouwe.”

          Draagvlak

          Het ziet er wel naar uit dat deze Raad nu zwicht voor de powerplay van de Provincie en dat we richting fusie gaan.

          Zoals al eerder gesteld kunnen wij dat niet uitleggen aan onze inwoners. En de voorstanders kunnen dat ook niet uitleggen.

          In het voorgaande hebben wij iets gezegd over de afstand van de inwoners tot de politiek en het politieke proces.

          In de laatste commissie Bestuur is uitvoerig stilgestaan bij de burgerparticipatie. Alle partijen spraken mooie woorden over het betrekken van de inwoners.
          PA wil zelfs dat er bij ieder raadsvoorstel een paragraaf wordt opgenomen over hoe in het voorstel is omgegaan met de burgerparticipatie.

          Dan is een voorgenomen fusie natuurlijk een uitgelezen voorbeeld om de burgerparticipatie er bij te betrekken.
          En wat is een betere burgerparticipatie dan een referendum.

          Vorige week meldde Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat hij het niet van deze tijd vindt dat een gemeenteraad ingrijpende besluiten neemt zonder de mening van de burger er in mee te wegen. In zijn ogen bestaat het gevaar dat mensen afhaken bij het democratische proces, omdat ze zich niet meer gehoord voelen en hun mening er toch niet toe doet.

          Het betrekken van onze inwoners zou dus bij deze belangrijke beslissing, fusie of geen fusie, zonder meer moeten:
          een referendum dus. Als we dat doen snijdt het mes aan twee kanten. Inwoners worden rechtstreeks betrokken bij de democratische besluitvorming en krijgen tegelijkertijd meer inzicht in de diverse aspecten/problemen die een rol spelen bij de politieke besluitvorming.

          Bij een referendum neem je de inwoners serieus. Wij durven dit aan.
          Als uit de uitslag van dit referendum zou blijken dat de bevolking voor een fusie is , dan moeten we ons daarbij neerleggen. Dat durven wij aan.

          Durven de voorstanders van een fusie dit ook aan ??

          Afsluitend concludeer ik;
          • Dat nog steeds niet is gebleken wat er in Werkendam fout gaat op grond waarvan het noodzakelijk is dat Werkendam gaat fuseren
          • Dat er grote bezwaren zijn rondom fusies van gemeenten
          • Dat er ook maatschappelijk steeds meer bezwaren gesignaleerd worden Bezwaren die door wetenschappers op grond van onderzoek ondersteund worden.

          Daarom dienen wij de volgende motie in.

          Jan Dokman

           © Copyright Lokaalbelang