antwoord Art. 35 vragen inzake skatebaan Sleeuwijk.

Geachte heer Bouman,

Bij brief van 16 oktober 2015 hebt u een aantal artikel 35 vragen gesteld met betrekking tot de verwijdering van de skateramp in Sleeuwijk. Onderstaand beantwoorden wij de door u gestelde vragen.
1. Waarom is de skateramp in Sleeuwijk zonder nadere aankondiging verwijderd?
In de aanloop naar de sloop van het Honk is bij het jongerenwerk geïnformeerd of zij zicht hadden op het gebruik van de ‘half pipe’ in Sleeuwijk. Na ruggespraak met de jeugd in kwestie, is hier de reactie op terug gekomen dat de skateramp nauwelijks nog gebruikt werd c.q. in een behoefte voorzag. Op basis van die informatie hebben wij geconcludeerd dat de ramp afgevoerd kon worden en niet meer herplaatst hoefde te worden.

2. Was voor die verwijdering niet eerst de toestemming van de raad vereist?
Nee, wij zien dit als een uitvoeringskwestie, waar de raad niet in gekend hoefde te worden.

3. Bent u van plan deze skateramp (ergens) terug te plaatsen?
a. Zo ja, waar wordt die dan geplaatst?
b. Zo nee, welk alternatief heeft u dan in gedachten?
Naar aanleiding van de conclusie zoals geformuleerd in het antwoord op vraag 1, is de skateramp door de aannemer/sloper afgevoerd en niet meer voor een herplaatsing beschikbaar. Wij hebben geen alternatief in gedachte. Bij vraag 5 zullen wij dit nader onderbouwen.

4. Bent u het met ons eens dat de plek van de “oude” skateramp tevens werd gebruikt als ontmoetingsplek voor de jeugd en mede daarom een alternatief zeer gewenst is?
De plek van de oude skateramp werd ook gebruikt als ontmoetingsplek, met name door de gebruikers van het Honk. Wij vinden het dan ook logischer om een vervangende ontmoetingsplek (in de open lucht) te koppelen aan de locatie van een vervangende soosruimte, en niet aan de locatie van een vervangende skatebaan.

5. Bent u het met ons eens dat een skateparkje, zoals dat in b.v. Nieuwendijk en andere kernen te vinden is, ook een goed alternatief is voor Sleeuwijk?
Nee, wij willen u de aanleg van een nieuw skateparkje in Sleeuwijk om meerdere redenen ontraden:
1. De weggehaalde skatebaan in Sleeuwijk en de bestaande skatebanen in Hank, Dussen, Werkendam en Nieuwendijk zijn 10 a 15 jaar geleden aangelegd. Wij vragen ons af of “de” jeugd anno 2015 nog wel echt behoefte heeft aan een dergelijke voorziening. Ten opzichte van een aantal jaren geleden menen wij in het straatbeeld en op de verschillende skateparkjes een duidelijke afname van het aantal skatende jongeren te bespeuren.
2. De locatiekeuze is zeer problematisch, met bezwaren van omwonenden, procedures voor aanpassing van het bestemmingsplan, et cetera (vergelijkbaar met de locatiekeuze voor een JOP en jeugdsoosruimte).
3. De aanlegkosten van een nieuw skateparkje a la Nieuwendijk bedragen al snel €35.000 0 €40.000.

Hoogachten burgemeester de wethouders van Werkendam,

  Laat uw reactie achter


  Naam*

  E-mail*

  Website

  Uw reactie*

  Verzenden

  © Copyright Lokaalbelang